GTC

Algemene voorwaarden voor belastingadviseurs en belastingadviesbureaus

Status: oktober 2023

De volgende "Algemene Voorwaarden" zijn van toepassing op overeenkomsten tussen belastingadviseurs en belastingadvieskantoren (hierna "belastingadviseurs" genoemd) en hun cliënten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in tekstvorm of voorgeschreven door de wet.

1. toepassingsgebied en uitvoering van het bevel

 1. De omvang van de door de belastingadviseur te verlenen diensten wordt bepaald door de verstrekte opdracht. De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen van goed vakmanschap in overeenstemming met de relevante professionele normen en professionele verplichtingen (cf. StBerG, BOStB).
 2. De overweging van buitenlands recht vereist een uitdrukkelijke overeenkomst in tekstvorm.
 3. Als de juridische situatie verandert nadat een zaak is afgerond, is de belastingadviseur niet verplicht om de klant te informeren over de verandering of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 4. De controle van de juistheid, volledigheid en correctheid van de aan de belastingadviseur verstrekte documenten en cijfers, in het bijzonder de boekhouding en balans, maakt alleen deel uit van de opdracht als dit in tekstvorm is overeengekomen. De belastingadviseur gaat ervan uit dat de door de klant verstrekte informatie, in het bijzonder de cijfers, correct is. Als de belastingadviseur kennelijke onjuistheden ontdekt, dient hij de klant hiervan op de hoogte te stellen.
 5. Het bevel vormt geen volmacht voor vertegenwoordiging bij autoriteiten, rechtbanken en andere instanties. Deze moet afzonderlijk worden afgegeven. Als het door de afwezigheid van de cliënt niet mogelijk is om met de cliënt af te stemmen over het indienen van rechtsmiddelen of beroepen, is de belastingadviseur gemachtigd om in twijfelgevallen actie te ondernemen om de termijnen te halen.

2. geheimhoudingsplicht

 1. Overeenkomstig de wet is de belastingadviseur verplicht tot geheimhouding van alle feiten die hem in verband met de uitvoering van de opdracht ter kennis komen, tenzij de cliënt hem van deze verplichting ontheft. De geheimhoudingsplicht blijft ook gelden na beëindiging van de contractuele relatie. De geheimhoudingsplicht geldt in dezelfde mate ook voor de werknemers van de belastingadviseur.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt niet als openbaarmaking noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de belastingadviseur te beschermen. De belastingadviseur is ook ontheven van de geheimhoudingsplicht voor zover hij verplicht is om informatie te verstrekken en medewerking te verlenen in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 3. Wettelijke rechten op informatie en het recht om te weigeren te getuigen, inclusief onder Sectie 102 AO, Sectie 53 StPO en Sectie 383 ZPO, blijven onaangetast.
 4. De belastingadviseur is ontheven van de geheimhoudingsplicht voor zover dit noodzakelijk is voor de benoeming van een algemeen vertegenwoordiger (§ 69 StBerG) of voor het uitvoeren van een certificeringscontrole in het kantoor van de belastingadviseur en de personen die in dit verband werkzaam zijn, zijn geïnstrueerd over hun geheimhoudingsplicht. De klant stemt ermee in dat de algemeen vertegenwoordiger of de certificeerder/auditor inzage krijgt in het persoonlijke dossier van de klant dat door de belastingadviseur wordt aangelegd en bijgehouden.

3. betrokkenheid van derden

De belastingadviseur is gemachtigd om werknemers en, met inachtneming van de vereisten van artikel 62a StBerG, externe dienstverleners (met name gegevensverwerkende bedrijven) in te schakelen om de opdracht uit te voeren. Voor het inschakelen van gespecialiseerde derden om de opdracht uit te voeren (bijv. andere belastingadviseurs, accountants, advocaten) is de toestemming en instructie van de klant vereist. De belastingadviseur is niet gemachtigd of verplicht om dergelijke derden in te schakelen zonder de instructie van de cliënt.

4. elektronische communicatie, gegevensbescherming

 1. De belastingadviseur heeft het recht om de persoonsgegevens van de klant automatisch te verzamelen in het kader van de geplaatste opdrachten en deze te verwerken in een geautomatiseerd bestand of over te dragen aan een servicecomputercentrum voor verdere verwerking van de opdrachtgegevens.
 2. De belastingadviseur is gemachtigd om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen om zijn verplichtingen krachtens de GDPR en de federale wet op de gegevensbescherming na te komen. Voor zover deze functionaris voor gegevensbescherming niet al onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht op grond van § 2 (1) zin 3, zorgt de belastingadviseur ervoor dat de functionaris voor gegevensbescherming zich verplicht tot geheimhouding van gegevens bij het aanvaarden van zijn taken.
 3. De cliënt wordt erop gewezen dat het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (e-mail, enz.) risico's met zich mee kan brengen voor de vertrouwelijkheid van de communicatie. De cliënt stemt in met het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door de belastingadviseur.

5. herstellen van defecten

 1. Bij eventuele gebreken moet de belastingadviseur in de gelegenheid worden gesteld om deze te herstellen.
 2. Kennelijke onnauwkeurigheden (bijv. typefouten, rekenfouten) kunnen te allen tijde door de belastingadviseur worden gecorrigeerd, ook tegenover derden. De belastingadviseur mag andere fouten tegenover derden corrigeren met toestemming van de klant. Toestemming is niet vereist als de legitieme belangen van de belastingadviseur prevaleren boven de belangen van de klant.

6. aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de belastingadviseur en zijn hulppersonen voor schade die voortvloeit uit één of - in het geval van een uniforme schadeopeenvolging - uit meerdere plichtsverzuimen bij de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot € 4.000.000,00 (zegge: vier miljoen €). De beperking van de aansprakelijkheid heeft uitsluitend betrekking op nalatigheid. Aansprakelijkheid voor opzet blijft in dit opzicht onaangetast. Uitgesloten van de aansprakelijkheidsbeperking zijn aansprakelijkheidsclaims voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De aansprakelijkheidsbeperking geldt voor de volledige activiteit van de belastingadviseur voor de klant, d.w.z. in het bijzonder ook voor een uitbreiding van de inhoud van de opdracht; een nieuwe overeenkomst over de aansprakelijkheidsbeperking is in dit opzicht niet vereist. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor derden voor zover zij binnen de beschermingsomvang van de cliëntrelatie vallen; artikel 334 BGB wordt in dit opzicht uitdrukkelijk niet opgeheven. Individuele contractuele afspraken over aansprakelijkheidsbeperking hebben voorrang op deze bepaling, maar hebben geen invloed op de geldigheid van deze bepaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf het begin van de klantrelatie of het tijdstip van de hogere verzekeringsdekking, als er een overeenkomstig hoge verzekeringsdekking bestond, en is ook van toepassing op deze gevallen als de reikwijdte van het mandaat later wordt gewijzigd of uitgebreid.
 3. Het verstrekken van mondelinge informatie behoort niet tot de belangrijkste contractuele diensten van de belastingadviseur. Het brengt met name het risico met zich mee van een onvolledige mondelinge presentatie van de te beoordelen feiten en van misverstanden tussen de belastingadviseur en de klant. Daarom wordt overeengekomen dat de belastingadviseur alleen aansprakelijk is voor informatie die in tekstvorm is verstrekt en dat aansprakelijkheid voor mondelinge informatie die door de belastingadviseur of zijn werknemers is verstrekt, is uitgesloten.
 4. Vorderingen tot schadevergoeding van de klant, met uitzondering van vorderingen die voortvloeien uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid, verjaren 18 maanden nadat de klant op de hoogte is of door grove nalatigheid niet op de hoogte is van de vorderingen, maar niet later dan vijf jaar nadat de vordering is ontstaan. De termijn die eerder afloopt, is beslissend.

7. verplichtingen van de klant; het niet meewerken en het in gebreke blijven bij de aanvaarding door de klant

 1. De cliënt is verplicht zijn medewerking te verlenen voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de opdracht. In het bijzonder zal de opdrachtgever de belastingadviseur ongevraagd tijdig en volledig voorzien van alle bescheiden die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, zodat de belastingadviseur over een redelijke termijn beschikt om de opdracht af te ronden. Hetzelfde geldt voor informatie over alle processen en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt is verplicht kennis te nemen van alle mededelingen van de belastingadviseur en de belastingadviseur te raadplegen in geval van twijfel.
 2. De klant moet zich onthouden van alles wat de onafhankelijkheid van de belastingadviseur of zijn plaatsvervangers zou kunnen schaden.
 3. De klant verplicht zich om de resultaten van het werk van de belastingadviseur alleen door te geven met toestemming van de belastingadviseur, tenzij de inhoud van de opdracht al toestemming geeft om deze door te geven aan een specifieke derde partij.
 4. Als de belastingadviseur gegevensverwerkingsprogramma's in de gebouwen van de klant gebruikt, is de klant verplicht de instructies van de belastingadviseur met betrekking tot de installatie en het gebruik van de programma's op te volgen. Verder is de klant verplicht om de programma's alleen te gebruiken in de door de belastingadviseur voorgeschreven mate en is hij alleen gerechtigd om ze in die mate te gebruiken. De klant mag de programma's niet verspreiden. De belastingadviseur blijft eigenaar van de gebruiksrechten. De klant zal zich onthouden van alles wat de belastingadviseur zou kunnen verhinderen om de gebruiksrechten op de programma's uit te oefenen.
 5. Als de klant niet meewerkt overeenkomstig artikel 7 (1) tot (4) of anderszins, of als hij de door de belastingadviseur aangeboden dienst niet aanvaardt, heeft de belastingadviseur het recht om het contract zonder opzeggingstermijn te beëindigen. Dit laat onverlet de aanspraak van de belastingadviseur op vergoeding van de extra kosten die hij heeft moeten maken als gevolg van de vertraging of het gebrek aan medewerking van de klant, of voor de veroorzaakte schade, zelfs als de belastingadviseur zijn recht op beëindiging niet uitoefent.

8. bescherming van auteursrecht

De diensten van de belastingadviseur vormen zijn intellectuele eigendom. Ze worden beschermd door het auteursrecht. Openbaarmaking van werkresultaten buiten het beoogde gebruik is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de belastingadviseur in tekstvorm.

9. vergoeding, facturering, vooruitbetaling en verrekening

 1. De vergoeding (honorarium en onkostenvergoeding) van de belastingadviseur voor zijn professionele activiteiten in overeenstemming met artikel 33 StBerG is gebaseerd op de Beloningsverordening Belastingadviseurs (StBVV). Een hogere of lagere vergoeding dan de wettelijke vergoeding kan in tekstvorm worden overeengekomen. Het overeenkomen van een lager honorarium is alleen toegestaan in buitengerechtelijke zaken. Het moet in verhouding staan tot de prestaties, de verantwoordelijkheid en het aansprakelijkheidsrisico van de belastingadviseur.
 2. De klant stemt ermee in dat de belastingadviseur een factuur in tekstvorm uitreikt.
 3. Voor activiteiten die niet in de StBVV geregeld zijn (bijv. § 57 lid 3 nrs. 2 en 3 StBerG), geldt de overeengekomen vergoeding, anders de wettelijke vergoeding die voor deze activiteit voorzien is, anders de gebruikelijke vergoeding (§§ 612 lid 2 en 632 lid 2 BGB).
 4. Verrekening met een vordering tot vergoeding door de belastingadviseur is alleen toegestaan bij onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen. Eventuele vorderingen van de klant tot terugbetaling van betaalde vergoedingen verjaren 18 maanden na ontvangst van de factuur door de klant.
 5. De belastingadviseur kan een voorschot vragen voor honoraria en kosten die al gemaakt zijn of die waarschijnlijk gemaakt zullen worden. Als het gevraagde voorschot niet wordt betaald, kan de belastingadviseur, na voorafgaande kennisgeving, verdere werkzaamheden voor de cliënt staken totdat het voorschot is ontvangen. De belastingadviseur is verplicht om de cliënt tijdig op de hoogte te stellen van zijn voornemen om zijn werkzaamheden te staken als de cliënt nadeel kan ondervinden van het staken van zijn werkzaamheden. De belastingadviseur mag voorschotten verrekenen met alle vorderingen die uit hoofde van de contractuele relatie verschuldigd zijn, ongeacht de activiteit waarvoor het voorschot is aangevraagd.
 6. De klant is in verzuim als hij niet binnen 14 dagen na de factuurdatum betaalt.

10. beëindiging van het contract

 1. Het contract eindigt bij de uitvoering van de overeengekomen diensten, bij het verstrijken van de overeengekomen termijn of bij opzegging. Het contract eindigt niet bij overlijden of wettelijke onbekwaamheid van de klant of, in het geval van een bedrijf, bij de ontbinding ervan.
 2. Het contract kan - indien en voor zover het een dienstverleningscontract is in de zin van §§ 611, 675 BGB - door elk van de contractpartijen met een reden worden beëindigd, tenzij het om een arbeidsverhouding met vaste vergoeding gaat, § 627 lid 1 BGB; de beëindiging moet in tekstvorm gebeuren. Als hiervan in individuele gevallen moet worden afgeweken, is een overeenkomst tussen de belastingadviseur en de klant vereist.
 3. Bij beëindiging van het contract zal de Cliënt de gegevensverwerkingsprogramma's die door de Cliënt zijn gebruikt om het contract uit te voeren, met inbegrip van gemaakte kopieën en andere programmadocumenten, onmiddellijk retourneren aan de Belastingadviseur of verwijderen.
 4. De documenten moeten na afloop van de contractuele relatie bij de belastingadviseur worden opgehaald.
 5. Als de opdracht eindigt voordat deze volledig is uitgevoerd, is de aanspraak van de belastingadviseur op vergoeding onderworpen aan de wettelijke bepalingen, met name artikel 12 (4) StBVV. Als hiervan in individuele gevallen moet worden afgeweken, is een afzonderlijke overeenkomst in tekstvorm vereist.

11. recht van retentie met betrekking tot werkresultaten en documenten

 1. De belastingadviseur kan kopieën of fotokopieën maken en bewaren van documenten die hij aan de cliënt teruggeeft of dit doen door middel van elektronische gegevensverwerking.
 2. De belastingadviseur kan weigeren om de documenten te overhandigen totdat hij zijn honorarium en onkosten betaald heeft gekregen (Artikel 66 (3) StBerG). Een contractueel retentierecht wordt geacht te zijn overeengekomen met betrekking tot de werkresultaten.

12. plaats van jurisdictie, plaats van nakoming, informatie VSBG

 1. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing op de opdracht, de uitvoering ervan en alle daaruit voortvloeiende vorderingen. Als de klant een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht is, is de plaats van nakoming en jurisdictie de professionele vestiging van de belastingadviseur. Dit geldt ook als de klant zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst nadat hij de opdracht heeft gegeven, of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.
 2. De belastingadviseur is - niet - bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten (§§ 36, 37 VSBG).

13. doeltreffendheid in geval van gedeeltelijke invaliditeit

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.